Hezkuntza eleanizduna: gaitasun eleanizduna eta translanguaging/ Multilingual education: multilingual competence and translanguaging

Hezkuntza eleanizduna: gaitasun eleanizduna eta translanguaging/ Multilingual education: multilingual competence and translanguaging

Ots. 15 - 20. Mar, 2016 Kod. 114-16

Azalpena

Jasone Cenoz, Xabier Etxague, Durk Gorter

Donostia Research on Multilingualism and Education ikerketa taldea.

Filosofia eta Hezkuntza Zientzia Fakultatea. UPV/EHU.

Partaideak / Participants:                       

Euskara, gaztelania eta atzerriko hizkuntzen irakasleak, Berritzegunetako aholkulariak, zentruetako zuzendaritzako kideak, ikuskariak, euskaltegietako irakasleak eta hizkuntzetan interesatuta dauden unibertsitateko ikasleak, ikertzaileak eta beste profesionalak.                      

Basque, Spanish and foreign language teachers, teacher advisors from Berritzeguneak, school board of directors, inspectors, Euskaltegi teachers, university students, researchers and other professionals interested in languages.

 

Balio akademikoa / Academic Value:

-  30 ordu. UPV/EHU Udako Ikastaroak.

- Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika  eta Kultura Saileko Baliozkotzea (1568170036 kod.)

 

- 30 hours of Summer Courses UPV/EHU.

-  Recognition of the Department  of Education, Culture and Language    Policy of the Basque Government (1568170036 code).

 

Matrikula prezioa / Registration fee: 80.00 €

Matrikula/ Registration: http://admin.udaikastaroakehu.eus/matriculation

Hizkuntzak / Languages:          

Materialak ingelesez, erdaraz edo euskaraz egongo daitezke. Atazak eta foroetan hiru hizkuntza erabil daitezke. Ingelesaren maila nahikoa izan behar da testuak eta bideoklipak ulertzeko. Ingelesez idaztea aukerakoa da.

Materials can be in English, Spanish or Basque. Any of these languages can be used for the tasks and the forums. The level of English should be appropriate to understand texts and videoclips. Writing in English is optional.

 

Metodologia / Methodology:

Ikastaroa online egiten da, bideoklipak, foroak, artikuluak eta atazak erabiliz. It is an online course using videoclips, forums, articles and tasks.

 

Zergatik ikastaro hau? / Why this course?

Gaur egun hezkuntza eleaniztunak dituen erronkei buruz gehiago ikasteko eta beste lankideekin komentatzeko aukera izateko.To get to know more about the challenges of multilingual education and to have the opportunity to discuss it with colleagues.

 Helburuak/Aims:

 1. Hizkuntza eleaniztunaren irakasleen gaitasunak eta jatorrizko hiztuna aztertzea.

2. Hizkuntza desberdinez jabetzeko irakas-ikaskuntza prozesuak aztertzea eta irakaskuntzarako hastapen berritzaileak eskaintzea.

3. Translanguaging kontzeptua komentatzea eta Hizkuntzen Kurrikulu Integratua diseinatzeko estrategiak analizatzea.

4. Populazioaren mugimenduek hizkuntzen irakas-ikaskuntza prozesuetan duten eragina analizatzea.

 

1. To analyze teachers' competences and the native speaker in multilingual education.

2. To analyze the processes of learning and teaching different languages and to offer new principles for teaching languages.

3. To discuss the concept of translanguaging and analyze strategies to design an integrated curriculum for languages.

4. To analyze the influence that the mobility of the population has on the  teaching and learning of languages.

Egutegia/Schedule :

Ikastaroak 4 aste iraungo du. Ikastaroa otsailaren 15an hasiko da eta martxoaren 20an bukatuko da. Azken astean aukera egongo da azken atazak egiteko. Ebaluazioa ere egingo da aste horretan.

The course is 4 weeks long. It will run from February 15 to March 20. The fifth week is to complete the tasks and for evaluation.

Egutegia / Schedule

Themes   Gaiak

WEEK 1 ASTEA

Feb 15 otsaila- Feb 21 otsaila

WEEK 2 ASTEA

Feb 22 otsaila- Feb 28 otsaila

WEEK 3 ASTEA

Feb 29 otsaila- Mar 6 martxoa

WEEK 4 ASTEA

Mar 7 martxoa-  Mar 13 martxoa

WEEK 5 ASTEA

Mar 14 martxoa-  Mar 20 martxoa

 

Evaluation Ebaluaketa

Theme 1 Gaia : Tasks  Unit 1 Forums Unit  1

Theme 2 Gaia: Tasks  Unit 2 Forums Unit  2

Theme 3 Gaia: Tasks  Unit 3 Forums Unit  3

Theme 4 Gaia: Tasks  Unit 4 Forums Unit  4

 

Gaiak/Themes:

1.  Irakaslearen gaitasunak hezkuntza eleaniztunean

2.  Eleaniztasuna eta adina

3.  Translanguaging hezkuntza eleaniztunean

4.  Hezkuntza eleaniztunaren erronka berria: Ikasle etorkinak

 

1.  Teachers’ competences in multilingual education

2.  Multilingualism and age

3.  Translanguaging in multilingual education

4.  A new challenge to multilingual education: immigrant  students

 

Gaien egitura/Structure of the themes:

-  Gai bakoitzak ondorengo atalak ditu:

-  Bideoak eta artikuluak

-  Atazak. Atazak egon daitezke bideokipekin lotuta edo baita ere artikuluekin edo interneten dagoen beste informazioekin

-  Foroak: beste ikasleekin iruzkizunak eta iritziak komentatzeko

 

-  Each theme will have different sections

-  Videos and articles

-  Tasks: They can be linked to the videoclips but also to articles or other information on internet

-  Forums: To discuss ideas and opinions with other students

 

Ikasmaterialak/Materials:

Ikasmaterialak bideoak, artikuluak eta beste materialak dira. Hauekin lotuta jarduera desberdinak egingo dira.

The materials used in this course will include videos, articles and other materials. There will be different activities linked to these materials.

 

Foroak/Forums:

Gai bakoitza foro batzuekin lotuta dago. Foro bakoitzean parte hartu behar duzu zure iruzkizunak eta iritziak igotzen.

Foro orokorra ere badago “Berriak-News". Hor ikastaroko berriak eta iragarkiak jarriko dira.

Each theme is linked to several forums. You are expected to take part in each forum sending your comments and opinions.

There is also a general forum "Berriak.News". Announcements related to the course can be found there.

 

Ebaluazioa/Evaluation

Ikastaroaren ebaluazioa ondorengo jardueretan oinarrituko da:

- Foroetan parte hartzea

- Atazak osatzea

- Interneten informazioa bilatzea

- Artikuluak irakurtzea eta bideoak ikustea

 

The  evaluation of the course will be based on the completion on the following activities:

-To take part in forums

-To complete tasks

-To find information on internet

-To read articles and watch videos

 

Agiriak/Certificates:

Ebaluazioaren atalean aipatzen diren jarduerak modu egokian osatzerakoan Uda Ikastaroen Fundazioak onura agiria luzatuko dio ikasle bakoitzari. Horrez gain ikastaroa Eusko Jaurlaritzeko Hezkuntza Sailaren formakuntza ekitaldi ofiziala da.

The summer Courses Foundation will give a certificate of achievement to students who complete the activities described in the evaluation section. Moreover, the course is recognized as an official training activity of the Basque Government Department of Education.

Irakurri gehiago

Zuzendariak

Jasone Cenoz Iragui